Valby Bankoforening er en frivillig forening der støtter andre lokale foreninger i Valby økonomisk ved udlodning til vores årlige generalforsamling.


Vi er pt. 9 personer i bestyrelsen, der sørger for at vi kan afholde et bankospil hver søndag.


Vi startede med første bankospil i 1992.


Bankospillet afholdes efter gældende regler og der betales fast afgift af gevinster til Staten.


Valby bankoforening - CVR nr. 37804703


Vi holder lukket på flg. dage:


19 maj - Pinse

9 juni - Forsamlingshuset bruges til EU-valg

23 juni - Sankt hans aften


Vi holder sommerferie fra 7 juli til 28 juli 


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 


Vedtægter for Valby Bankoforening§ 1


Valby Bankoforening blev stiftet den 15.10.1992. Formålet er at støtte Valby Forsamlingshus og de foreninger der har deres tilknytning. Støtte ydes efter indsendt ansøgning, som skal være kassereren i hænde senest 1 januar. Med ansøgningen vedlægges seneste årsregnskab og vedtægter. Bestyrelsen vurderer hver enkelt ansøgning, og tager stilling dertil. Eventuel støtte udbetales ved førstkommende generalforsamling.

 

§ 2


Foreningen ledes af en på den ordinære generalforsamling valgt bestyrelse. Denne skal bestå af mindst 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv ved, formand, næstformand, kasserer og sekretær. Desuden vælges op til 2 suppleanter for 1 år til bestyrelsen. Der vælges 2 bilagskontrollanter i lige år og 1 bilagskontrollant i ulige år.

 

§ 3


Kontingent opkræves for et år ad gangen og fastsættes på generalforsamlingen. Regnskabet følger kalenderåret.

 

§ 4


Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned, og skal indvarsles 14 dage før på foreningens hjemmeside, ”Valbybanko.dk” og foreningens Facebookside.

 

 

§ 5


Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt eller mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt forlanger det. Denne skal varsles som punkt 4.

 

§ 6


Generalforsamlingen ledes af en generalforsamlingens valgt dirigent, desuden vælges også en protokolfører. Alle afgørelser træffes ved simpel majoritet. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

 

§ 7


Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før.

 

§ 8


Foreningen kan kun opløses på en lovlig indvarslet generalforsamling, og kun hvis 3/4 af de tilstedeværende medlemmer stemmer skriftligt herfor.    I tilfælde af opløsning af foreningen tilfalder eventuelle midler Valby Forsamlingshus og de foreninger med tilknytning hertil.

 

§ 9


Foreningen tegnes af formand, næstformand og kasserer i forening.

 

Vedtaget på generalforsamlingen 20/2-2024